Często zadawane pytania

Sprawdź, być może odpowiedzieliśmy już na Twoje pytanie

Aktywności – Jak usunąć wiele pozycji w Komunikacji lub w Spotkaniach za pomocą „jednego” kliknięcia?

  Dla listy powiązanej z komunikacją

  1. Należy przejść do widgetu Otwarte rozmowy, a następnie wybrać widok Do zrobienia lub Moje rozmowy.
  2. Zmniejszyć ilość wyświetlanych pozycji za pomocą filtrów, np. określenie daty rozpoczęcia i daty zakończenia.
  3. Kliknąć w ikonę i wybrać z listy Rozwiąż.
  4. W pierwszej zakładce Wybór użytkownik ma możliwość rozwiązania Wszystkich wyświetlonych pozycji lub Wybranych. Po wyborze przejść do następnego kroku.
  5. W drugiej zakładce należy Potwierdzić operację grupową i Zapisać.
  6. Szczegóły operacji – po wykonaniu operacji grupowej kliknąć w przycisk Skończone.

  Dla listy powiązanej ze spotkaniami

  1. Należy przejść do widgetu Otwarte spotkania, a następnie wybrać widok Do zrobienia lub Moje spotkania.
  2. Zmniejszyć ilość wyświetlanych pozycji za pomocą filtrów, np. określenie daty rozpoczęcia i daty zakończenia.
  3. Kliknąć w ikonę i wybrać z listy Rozwiąż.
  4. W pierwszej zakładce Wybór użytkownik ma możliwość rozwiązania Wszystkich wyświetlonych pozycji lub Wybranych. Po wyborze przejść do następnego kroku.
  5. W drugiej zakładce należy Potwierdzić operację grupową i Zapisać.
  6. Szczegóły operacji – po wykonaniu operacji grupowej kliknąć w przycisk Skończone.

Aktywności – Jak usunąć wiele pozycji w Zadaniach za pomocą „jednego” kliknięcia?

  1. Należy przejść do widgetu Otwarte zadania, a następnie wybrać widok Do zrobienia lub Moje zadania.
  2. Zmniejszyć ilość wyświetlanych pozycji za pomocą filtrów, np. określenie daty rozpoczęcia i daty zakończenia.
  3. Kliknąć w ikonę i wybrać z listy Rozwiąż.
  4. W pierwszej zakładce Wybór użytkownik ma możliwość rozwiązania Wszystkich wyświetlonych pozycji lub Wybranych. Po wyborze przejść do następnego kroku.
  5. W drugiej zakładce należy Potwierdzić operację grupową i Zapisać.

Główny pulpit – Jak zmienić pulpit do własnych potrzeb?

  1. Na pulpicie użyć przycisku
  2. Z rozwijanej listy kliknąć na hasło Dodaj, system przekieruje do projektowania pulpitu za pomocą domyślnych widgetów.
  3. Wprowadzić nazwę profilu, a kolejno wybrać ilość kolumn za pomocą przycisku lub
  4. W przypadku wyboru dwóch lub większej ilości kolumn wybrać jeden z proponowanych układów.


  5. Po prawej stronie ekranu użytkownik znajdzie listę domyślnych widgetów. Należy wybrać właściwy widget, złapać go za pomocą kursora oraz przeciągnąć do wybranej kolumny.
  6. Ostatnim etapem jest zapisanie zmian za pomocą przycisku Zapisz.
  7. Aby zmienić na dedykowany dla siebie pulpit kliknij w  i wybierz z rozwijanej listy tytuł swojego pulpitu.

Konfiguracja systemu – Czym są zakładki Do zrobienia, Moje [kontakty, rozmowy, spotkania, zapytania, sprawy, zadania] oraz Moje zespoły?


  Do zrobienia – miejsce, w którym użytkownik zobaczy wszystkie elementy posiadające status Otwarty, których był twórcą, jest przypisany, występuje w uczestnikach lub posiada umiejętności [cechy] wskazujące na możliwość wykonania pracy.

  Moje [kontakty, rozmowy, spotkania, zapytania, sprawy, zadania] – zakładka, w której użytkownik zobaczy wszystkie elementy ze statusem Otwarty, W trakcie lub Wznowiony gdzie jest przypisany lub znajduje się w grupie uczestników.

  Moje zespoły – zakładka dedykowana dla kierowników zespołów. Kierownik znajdzie tam wszystkie elementy ze statusem Otwarty, W trakcie i Wznowiony.

Konfiguracja systemu – Jak dodać cechy do systemu?


  Pierwszym etapem jest dodanie nowego słownika aby dodać należy użyć funkcji Dodaj słownik.

  System przejdzie do kreatora dodawania nowego słownika.

  Wprowadzić wymaganą Nazwę słownika, kod utworzy się taki sam jak podana wyżej nazwa. Istnieje możliwość edytowania kodu. Należy pamiętać aby kod się nie powtarzał, był unikalny.

  Poniżej wprowadzić pozycje do słownika. Wpisać wartość, podobnie jak z kodem dla słownika tak i kod dla pozycji utworzy się taki sam jak nazwa pozycji. Aby dodać pozycję do słownika należy użyć klawisza – dodaj. Pozycje dodaną do słownika można przesuwać do pożądanego miejsca w hierarchii drzewa, wystarczy złapać wybrany obiekt i puścić w wybranym miejscu.

  Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

  Drugim etapem jest wprowadzenie słownika do ustawień systemu.

  Trzeba przejść do zakładki konfiguracje, z rozwijanej listy wybrać ustawienia systemu. W ustawieniach modułów wprowadzić słownik (cechę) jako wartość.

  Aby dodać cechę należy kliknąć jednokrotnie w kolumnę wartość.

  W polu wartość wprowadzić słownik – Dictionary:ABC, gdzie ABC to kod słownika. Należy pamiętać aby nie używać spacji pomiędzy dwukropkiem, a oddzielać kolejne wartości przecinkiem. Dla przykładu – Dictionary:KOD1, Dictionary:KOD2

  Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Organizacja pracy – Jak ustalić ilość pracowników i kierowników w zespole?

  Liczbę ustalamy w Ustawieniach systemu.

  1. Dla pracowników ustalamy wartość w kodzie employee.maxTeams
  2. Dla kierowników ustalamy wartość w kodzie team.maxSupervisors

Organizacja pracy – Jak ustalić godziny pracy zespołu?

  Aby ustalić godziny pracy należy przejść do edycji wybranego zespołu. Ustawić godziny. Zapisać

Obsługa klienta – Jak dodać kolejne zapytanie do trwającej już sprawy?

  1. Aby dodać kolejne zapytanie do sprawy należy użyć przycisku Dołącz do sprawy, znajdujący się na podglądzie wybranego zapytania.
  2. Odszukać na liście sprawę i kliknąć w tytuł.
  3. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem – Czy na pewno chcesz dodać to zapytanie do sprawy? – Zaakceptować
  4. System przejdzie do podglądu na sprawę oraz doda do niej zapytanie.

Obsługa klienta – Jakie są warunki zakończenia sprawy?

  Użytkownik w systemie może wybrać jeden z trzech dostępnych warunków:

  1. Zakończ wszystkie obowiązkowe zadania – warunek, który domyślnie wyświetla się w systemie, oznacza zakończenie każdego z kroków określonych w workflow.
  2. Wykonaj co najmniej jedno zadanie – wykonać w systemie co najmniej jedno zadanie tak by móc zakończyć sprawę.
  3. Kiedykolwiek – można daną sprawę zakończyć lub anulować w każdym momencie, bez wykonywania kroków w workflow o ile zostały wprowadzone.

Obsługa klienta – Jak zarchiwizować niewykorzystywaną już definicje sprawy?

  Aby zarchiwizować definicje sprawy należy przejść do wybranej definicji. Kliknąć w przycisk Archiwizuj. Należy pamiętać, że kroki w workflow [definicje aktywności] będą wciąż aktywne.

Organizacja pracy – Dodanie nowego pracownika do systemu – różnica między kontem lokalnym, a LDAP?


  Konto lokalne – administrator nadaje własne dane do logowania. Użytkownik po zalogowaniu się do systemu ma możliwość zmiany hasła.

  LDAP – system przy wyborze konta LDAP pyta się tylko o login, pozostałe dane takie jak hasło pobiera z serwera. Aby wybierać konto LDAP należy wcześniej wprowadzić w Ustawieniach systemu (Konfiguracja → Ustawianie sytemu → Ustawienia modułów) w kodzie ldapDomain, ldapHost, ldapSearchBase właściwe wartości.

Ustawienia personalne – Jak zmienić hasło w przypadku konta lokalnego?


  Aby zmienić hasło kliknij w ikonę ze swoją podobizną w prawym górnym rogu. Przejdź do Zmian ustawienia. W uwierzytelnieniach kliknij w przycisk Zmień hasło.

  Wprowadź stare hasło, nowe hasło oraz powtórz nowe hasło.

  Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz lub kliknij Wróć jeśli nie chcesz dokonać zmiany hasła.

Ustawienia personalne – Po aktualizacji systemu brakuje dokładnych tłumaczeń? Co zrobić?


  W przypadku gdy system nie przetłumaczył poprawnie przycisków proszę o wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

  Tłumaczenia zostaną zaktualizowane.